Awards Granted Outside of UP
Věda a výzkum na UPOsobnosti > Ocenění udělovaná mimo UP

Ocenění udělovaná mimo UP

Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Ceny ministerstvo školství uděluje od roku 2009. Ocenění má zviditelnit přínos výsledků vědecké práce konkrétních osobností, které mají nejen národní, ale mnohdy i mezinárodní význam. Ocenění slouží rovněž k posílení povědomí široké veřejnosti o práci a výborných výsledcích českých vědců. Na Univerzitě palackého působí tři držitelé tohoto ocenění.
Více...

Česká hlava

Národní cena Česká hlava je nejprestižnější české ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout. Uděluje se již od roku 2002. Smyslem iniciativy Česká hlava je vytvářet povědomí o tom, že naše země může prosperovat jenom tehdy, dokáže-li vychovávat nové Heyrovské a Wichterle a bude je umět i materiálně a společensky ocenit. Jeden z nositelů národní ceny Česká hlava, chemik Pavel Hobza, působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.
Více...

Cena Františka Běhounka

Cenou spjatou se jménem významného českého fyzika, akademika a spisovatele Františka Běhounka chce ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořit a ocenit české vědce zapojené do evropských projektů ve výzkumu a vývoji. Smyslem ocenění je zároveň snaha o šíření povědomí o jejich vědecko-výzkumných aktivitách, úspěšných projektech a mezinárodní spolupráci. Poprvé byla udělena v roce 2012.  S Univerzitou Palackého je spjatý jeden z jeho nositelů, Jiří Bártek.
Více...

Cena Milady Paulové

Cenu za celoživotní přínos české vědě uděluje od roku 2012 Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR spolu s ministerstvem školství. Univerzita Palackého se může pochlubit jednou laureátkou tohoto ocenění, další dvě vědkyně se dostaly mezi nominované.
Více...

Cena Milana Odehnala

Soutěž vědeckých prací mladých fyziků vyhlašuje Jednota českých matematiků a fyziků každé dva roky. V roce 2014 byli oceněni tři optici z Univerzity Palackého.
Více...

Cena předsedy Grantové agentury ČR

Cena za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou České republiky je udělována každoročně řešitelům a řešitelským týmům významných vědeckých projektů.
Více...

Ceny Wernera von Siemens

Ocenění udělované talentovaným studentům, nadějným mladým vědcům a vysokoškolkým pedagogům z významných technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky. Soutěž organizuje český Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.
Více...

Ceny Neuron

Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Jedná se o zvláštní uznání Nadačního fondu Neuron výjimečným osobnostem. Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní práce a povzbuzení pro další vědeckou práci. Ceny se udělují každoročně v oborech fyzika, matematika, medicína, společenské vědy a od roku 2014 také v oboru chemie.
Více...

Discovery Award

Výroční cena Discovery Award spojená s finanční odměnou je udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii. Soutěž pro obor Biomedicína je vyhlašována od roku 2011.
Více...

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

Cena ministra zdravotnictví se udílí od roku 2007 za zdravotnický výzkum a vývoj. Ocenění má zviditelnit přínos výsledků vědecké práce konkrétních osobností na poli zdravotnického výzkumu, které mají nejen národní, ale mnohdy i mezinárodní význam. Ocenění slouží rovněž k posílení povědomí široké veřejnosti o práci a výborných výsledcích českých vědců. Na Univerzitě Palackého působí tři držitelé tohoto ocenění.
Více...

Cena Technologické agentury ČR za aplikovaný výzkum

Technologická agentura České republiky uděluje ocenění významným projektům aplikovaného výzkumu realizovaným za finanční podpory státního rozpočtu. Ceny jsou udělovány v kategoriích Originalita řešení, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení, Ekonomický přínos a Cena budoucnosti.
Více...

Cena Sanofi

Cena Sanofi oceňuje výzkumnou práci českých studentů doktorských studií v oblasti farmacie. Soutěž pořádá francouzská ambasáda v ČR ve spolupráci s firmou Sanofi, patronem soutěže je držitel Nobelovy ceny za chemii profesor Jean-Marie Lehn. Výherci obdrží finanční podporu a dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.
Více...

Cena Jean-Marie Lehna

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay ČR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia.
Více...

Cena Josepha Fouriera

Cena Josepha Fouriera je určena pro české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tematické oblasti.
Více...

EUCYS

Soutěž EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), kterou pořádá Evropská komise, je určena mladým vědeckým talentům.
Více...

Cena Jiřiny Bergatt Jackson

Cena, kterou vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj (IURS) je určena autorům obhájených diplomových prácí, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou (například problematika lokalizačních teorií, ekonomické modely, území plánování  a řada dalších) ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území, konkrétní lokality a to jak z pohledu územně-technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické.
Více...

Schrödingerova medaile

Medaili každoročně uděluje Světová asociace teoretických a výpočetních chemiků (WATOC) jednomu vynikajícímu teoretickému a výpočetnímu chemikovi.

Více...