Scientific Boards
Věda a výzkum na UPVěda na UP > Vědecké rady

Vědecká rada UP

Členy Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (VR UP) jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost. K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Členství je čestné a nezastupitelné. Pravidla zasedání a způsob jednání určuje Jednací řád VR UP.

Kompetence VR:

 • projednává dlouhodobý záměr UP
 • schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP
 • navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky
 • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení
 • rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ („Dr.h.c“)
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor

Členové

Období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018

Interní členové Vědecké rady UP:

 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. – rektor UP, předseda VR, historie
 • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – prorektorka, LF UP, lékařská chemie a biochemie
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – děkan LF UP, lékařská mikrobiologie
 • prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., MA. – děkan FF UP, politologie, historie
 • prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. – děkan PřF UP, biochemie
 • doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing.-Paed. IGIP – děkan PdF UP, pedagogika
 • doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. – děkan FTK UP, kinantropologie
 • JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. – děkanka PF UP, správní a finanční právo
 • doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA. – děkan FZV UP, zobrazovací metody
 • prof. dr hab. RNDr. Jan Andres, DSc. – PřF UP, matematika
 • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – LF UP, farmakologie
 • prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. – PdF UP, zoologie
 • prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. – PřF UP, biochemie
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. – LF UP, onkologie
 • doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – LF UP, ředitel FNOL, chirurgie, onkochirurgie
 • prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr.h.c., FRSC – PřF UP, fyzikální chemie
 • prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. – PF UP, právo
 • doc. Petr Chalupa, Th.D. – CMTF UP, biblické vědy – Starý zákon
 • prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. – FTK UP, kinantropologie
 • prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Dr.h.c. (mult.) – FF UP, filologie
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. – PdF UP, speciální pedagogika
 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – FF UP, literární věda
 • prof. Ladislav Tichý, Th.D. – CMTF UP, biblické vědy
 • prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. – PřF UP, fyzikální chemie

Externí členové Vědecké rady UP:

 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – prorektor pro rozvoj MU v Brně, I. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, neurologie
 • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. – rektor Masarykovy univerzity, muzikologie
 • prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. – Masarykova Univerzita v Brně, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – Univerzita obrany v Hradci Králové, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • PhDr. Eva Kowalská, DrSc. – Historický ústav Slovenské akademie věd, historie – slovenské dějiny
 • prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. – rektor Univerzity Pardubice, organická chemie
 • prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. – rektor Janáčkovy akademie múzických umění, hudební kompozice
 • prof. ThDr. Martin Prudký – Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, biblické vědy – Starý zákon
 • prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze, kinantropologie
 • prof. Mgr. Jindřich Štreit – Slezská univerzita v Opavě, výtvarné umění – fotografie
 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, informatika
 • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., anatomie a fyziologie rostlin

Usnesení Vědecké rady UP