Research Centres
Věda a výzkum na UPPracoviště > Výzkumná pracoviště

Výzkumná pracoviště

Vedle vědeckých center, která vznikla díky Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace, dosahují významných vědeckých úspěchů také pracoviště na jednotlivých katedrách či ústavech. Jsou úspěšná v grantové činnosti, rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery a výsledky své práce prezentují v prestižních odborných časopisech.

Společná laboratoř optiky

Základem činnosti laboratoře je výzkum v oblastech aplikované optiky, kvantové a nelineární optiky, vlnové optiky a částicové fyziky. Vědci vyrábějí optická zařízení, spolupracují s českými firmami i mezinárodními vědeckými týmy.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Centrum, které působí na Pedagogické fakultě UP, se orientuje na oblast rizikových komunikačních jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými, ale zejména dětmi. V oblasti výzkumu Centrum PRVoK  realizuje jak základní, tak aplikovaný výzkum (včetně smluvního výzkumu).

Centrum pro výzkum moravské německé literatury

Odborníci Centra mapují vlivy německých intelektuálů na českou a moravskou kulturu. Svou činností upozorňují na mnohovrstevnatost a pestrost kulturních dějin střední Evropy.

Ústav speciálně pedagogických studií

Odborníci z ÚSS hledají cesty jak dobře pracovat s dětmi ve speciálních školách a tvoří metodiky terapeutických procesů pro lidi s postižením. Zabývají se moderní kompenzační technikou, podmínkami pro integrované vzdělávání nebo kvalitní péči o rodinu s malým dítětem, zkoumají postoje a potřeby učitelů pracujícími s neslyšícími i názory slyšících žáků a jejich vztahy se spolužáky s postižením.

Ústav normální anatomie

Vědci z Ústavu normální anatomie mapují a zkoumají onemocnění mozku, věnují se studiu rovnováhy a funkce vnitřního ucha, nádorů slinných žláz, prevenci obezity u dětí a mnoha dalším oblastem. Pro názornější výuku vytvořili více než dvě desítky filmů.

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Odborníci ve vědeckém centru na cyrilometodějské fakultě zkoumají řecké a latinské texty, studují důležitá díla evropské křesťanské kultury a připravují neznámé latinské rukopisy k vydání. Pro čtenáře jsou nejpřínosnější jejich komentované překlady: texty, která zatím nebyly přeloženy do češtiny.

Institut sociálního zdraví - Olomouc University Social Health Institute (OUSHI)

Vědecko-výzkumné pracoviště se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti zdraví s důrazem na jeho sociální a spirituální determinanty. Zaměřuje se na témata, která se týkají zejména nerovnosti ve zdraví a determinanty zdraví zranitelných skupin, jako jsou například mládež, senioři, nemocní nebo Romové.

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu

Badatelská témata českých a zahraničních vědců se zaměřují především na filozoficko-teologická východiska dialogu křesťanství a sekulární společnosti, na studium a výzkum kultur a tradic z okruhu abrahámovských náboženství a mezináboženského dialogu.

Centrum pro klinické právní vzdělávání

Právnická fakulta zajišťuje nejen kvalitní teoretické vzdělání, ale také praktické zkušenosti. Posluchači si už během studia vyzkoušejí na vlastní kůži, jaké to je „být právníkem". Nejintenzivnější způsob získávání praktických zkušeností představují právní kliniky, jejichž výuku zajišťuje Centrum pro klinické právní vzdělávání.

Laboratoř zátěžové fyziologie

Objektem vědeckého zkoumání v této laboratoři na Katedře přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury je lidské tělo. Odborníci se zabývají jeho limity při extrémních podmínkách.

Ústav fyzioterapie

Stavba a fungování lidského těla, problémy spojené se skoliózou, plochou nohou, špatným držením trupu či hlavy nebo bolesti kloubů – to jsou hlavní témata, která zajímají odborníky v Ústavu fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP.