Publication Activity
Věda a výzkum na UPVěda na UP > Publikační činnost

Publikační činnost

Výsledkem vědeckých a tvůrčích aktivit Univerzity Palackého je rozsáhlá publikační činnost, která představuje jedno z hlavních kritérií pro hodnocení kvality a efektivity vědecké práce jednotlivců i celých pracovišť.

Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV)

Jedním z nástrojů pro hodnocení české vědy a výzkumu je Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje, v němž jsou shromažďovány informace o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, o pracovištích, ve kterých vznikly, i o jejich tvůrcích. Nejčastějšími formami publikací jsou monografie, původní vědecké práce ve vědeckém periodiku, publikace v odborném periodiku, příspěvky na konferenci nebo výzkumné zprávy.

Podle zatím posledních vyhodnocených dat z období 2009 – 2014 vykazují výsledky vědy a výzkumu Univerzity Palackého výrazně stoupající tendenci. Počty hodnocených publikací se z necelých patnácti set v roce 2009 o pět let později vyšplhaly na 5474, a svůj objem tak znásobily více než třikrát. Nárůstu odpovídá i korigované bodové ohodnocení.

Růst počtu hodnocených publikací a korigovaných bodů dokumentují následující grafy:

Hodnocení RIV

Počty hodnocených publikací

Korigované body celkem

H09

1499,504

500,268

H10

3 597,57

101 707,54

H11

4 000,71

122 834,71

H12

5 204,53

153 671,43

H13

5 253,74

182 070,76

H14

5 473,99

188 253,63

Údaje do databáze RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků – ministerstva, Grantová agentura ČR, Akademie věd ČR nebo územní samosprávné celky. Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů, je stanoven zákonem a je v kompetenci Rady pro výzkum vývoj a inovace (RVVI).  

Informace jsou využívány jako podklad pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu pro institucionální podporu rozvoje výzkumných organizací. Ucelený přehled o jejich výstupech poskytuje také vládě, státním orgánům a veřejnosti, a umožňuje tak kontrolu použití účelové nebo institucionální podpory.